Title Hits
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อ ร่าง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาเครื่องสำอาง ภายในวันที่ 19 มิถุนายน นี้ Hits: 22
ประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ ฯ ใหม่ จำนวน 3 ฉบับ Hits: 784
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2 ฉบับ และประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง 1 ฉบับที่ประกาศเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 Hits: 2226
เครื่องสำอาง ใช้สารสกัดเมล็ดกัญชงเป็นส่วนผสมได้แล้ว Hits: 1895
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการผลิต หรือ นำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 Hits: 2394
โควิด-19 ฉุดตลาดเครื่องสำอางปีนี้ยอดขายตก 10% Hits: 7237
ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจร่วมเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับกัญชงที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง Hits: 3361
UPDATE!!! ประกาศกระทรวงสาธารณสุข Hits: 4480
[NEW!!!] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง Hits: 7220
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย Hits: 10010