กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย พ.ศ.2559 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๗๒ ง เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ และมีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป นั้น มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

คลิกเพื่อดาวน์โหลด >>ประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข