ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ ฯ ใหม่ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. 25866
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
3. ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่องการแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอางที่มีวัตถุกันเสีย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไปนั้น

ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่ประกาศด้านบน (คลิกที่ชื่อประกาศ)