กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข 4 เรื่อง ได้แก่

1. เรื่องการแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอางที่มีวัตถุกันเสีย ประกาศเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561
2. เรื่องกำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ประกาศเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
3. เรื่องชื่อวัตถุที่่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 3) ประกาศเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561
ทั้ง 3 เรื่องถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

และ 4. เรื่องการจดแจ้งเครื่องสาอางที่ผลิตหรือนาเข้าเฉพาะเพื่อการส่งออกเท่านั้น โดยมีคุณภาพ มาตรฐาน ฉลาก หรือรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ผู้สั่งซื้อกาหนด ประกาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561

ผู้ประกอบการควรศึกษาประกาศเหล่านี้