ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสีที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๔๕ ง เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ และมีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป นั้น มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

คลิกเพื่อดาวน์โหลด >>ประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข