รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ปีพ.ศ. 2562

ประจำเดือน ครั้งที่ วันที่ประชุม สถานที่
มกราคม 2562 9/2561

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562

เวลา 13.00-15.00 น.

ห้อง GS1-3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กุมภาพันธ์ 2562 10/2561

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เวลา 10.30-12.00 น.

ห้อง เพชร โรงแรมวินด์เซอร์สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เวลา 12.30-20.30 น.

ห้อง ไพลิน ชั้น 11 โรงแรม วินดเ์ซอร์สวีทส์ สขุมวิท ซอย 20

มีนาคม 2562 1/2562  

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562

เวลา 13.00-17.00 น.

ห้องประชุม 1014 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เมษายน 2562 2/2562

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562

เวลา 13.00-17.00 น.

ห้องประชุม 1013 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
พฤษภาคม 2562 3/2562  

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เวลา 13.00-17.00 น.

ห้องประชุม 1014 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มิถุนายน 2562 4/2562  

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เวลา 13.00-17.00 น.

ห้องประชุม 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กรกฎาคม 2562 5/2562  

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เวลา 13.00-17.00 น.

ห้องประชุม 1014 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สิงหาคม 2562 6/2562  

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เวลา 13.00-17.00 น.

ห้องประชุม 1014 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กันยายน 2562 7/2562  

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562

เวลา 13.00-17.00 น.

ห้องประชุม 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตุลาคม 2562 8/2562

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 13.00-17.00 น.

ห้องประชุม 1014 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
พฤศจิกายน 2562 9/2562

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เวลา 13.00-17.00 น.

ห้องประชุม 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ธันวาคม 2562 10/2562


วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เวลา 13.00-17.00 น.

ห้องประชุม 1012 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ