รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ปีพ.ศ. 2564

ประจำเดือน ครั้งที่ วันที่ประชุม สถานที่
มกราคม 2564 4/2563

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564

เวลา 13.00 - 16.00 น.

ห้องประชุม 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
และผ่านระบบ VDO Conference Microsoft TEAM
กุมภาพันธ์ 2564 5/2563  

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เวลา 13.00 - 16.00 น.

ห้องประชุม 1011 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
และผ่านระบบ VDO Conference Microsoft TEAM
มีนาคม 2564 6/2563  

วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564

เวลา 13.00 - 16.00 น.

ห้องประชุม 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
และผ่านระบบ VDO Conference Microsoft TEAM
เมษายน 2564 7/2563
วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564

เวลา 13.00 - 16.00 น.

 ผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Team
พฤษภาคม 2564 8/2563

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เวลา 12.30-15.00 น.

 ผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Team
มิถุนายน 2564 1/2564

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เวลา 13.00-16.00 น.

 ผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Team
กรกฎาคม 2564 2/2564

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เวลา 13.00-16.00 น.

 ผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Team
สิงหาคม 2564 3/2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564

เวลา 13.00-16.00 น.

 ผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Team
กันยายน 2564 4/2564

วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564

เวลา 13.00-16.00 น.

 ผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Team
ตุลาคม 2564 5/2564

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เวลา 13.00-16.00 น.

 ผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Team
พฤศจิกายน 2564 6/2564

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เวลา 13.00-16.00 น.

 ผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Team
ธันวาคม 2564 7/2564

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564

เวลา 13.00-16.00 น.

 ผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Team