๑. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๖๐
- ให้ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นำเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ที่มีการผลิตหรือนำเข้าอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

๒. ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอางที่มีวัตถุกันเสีย พ.ศ. ๒๕๖๐
- ให้ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นำเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางที่มีวัตถุกันเสีย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ต้องแสดงคำเตือนตามที่ระบุในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ไว้ในฉลาก


ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๖๗ ง เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ ผลบังคับใช้ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

คลิก link เพื่อดูประกาศฉบับเต็ม