สืบเนืองจากท่านนายกรัฐมนตรี มีความประสงค์ที่จะยกระดับการนำเข้าและส่งออกของประเทศไทย ซึ่งตกจากลำดับที่ 12 (ปี พ.ศ. 2553) เป็นลำดับที่ 46 (ปี พ.ศ. 2560) เพื่อปรับปรุงหรือยกเลิกกฏหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจของประชาชน จึงจัดให้มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหรือยกเลิกกฏหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากินของประชาชน ด้านการค้าระหว่างประเทศ  ภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฏหมาย โดยต้องการศึกษาถึงปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบในประเด็นดังต่อไปนี้

(ก) เวลา: จำนวนชั่งโมง/วันที่ต้องใช้ในการดำเนินการจนสำเร็จ (ยิ่งเร็วยิ่งดี)

(ข) กระบวนการทางราชการ:จำนวนขั้นตอน (ยิ่งน้อยยิ่งดี)

(ค) ค่าธรรมเนียมทางราชการ (ยิ่งต่ำยิ่งดี)

คณะทำงานจึงขอความร่วมมือจากสมาชิกเพื่อขอข้อมูลประเด็นปัญหาและความคิดเห็นที่ท่านคิดว่าเป็นอุปสรรคดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ที่มีกฎหมายลำดับรองต่างๆและค่าใช้จ่ายที่กำลังจะเริ่มบังคับใช้ จึงขอให้สมาชิกช่วยแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับ ขั้นตอน การนำเข้า ส่งออก หรือนำเข้าเพื่อส่งออก รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกระบวนการนั้นๆ

กรุณานำส่งข้อมูลภายในวันจันทร์ที่ 4 กย. 2560 กลับมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download WorkGroup-LawReformTemplate.xlsx

ทางสมาคมขอบคุณมา ณ โอกาสนี้