ตามประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) ฉบับที่ 2017/1224  วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 amending Annex V to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products ได้มีการเปลี่ยนแปลง % การใช้สาร Methyl Isothiazolinone  (MIT) ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ใช้แล้วล้างออก จากเดิมไม่เกิน 0.01% หรือ 100 ppm เป็น 0.0015% หรือ 15 ppm เนื่องจากมีโอกาสเกิดการระคายเคือง ซึ่งมีผลบังคับใช้ใน EU ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.  2560

    ทั้งนี้ในการประชุม ACSB ครั้งที่ 26 วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560 ประเทศกัมพูชา ที่ประชุมได้มีมติให้แจ้งผู้ประกอบการรับทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมการปรับปรุงสูตรให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว อย่างไรก็ดีจะแจ้งความคืบหน้าหากมีการบังคับใช้ในอาเซียนและประเทศไทยต่อไป

เอกสารแนบ : ประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) ฉบับที่ 2017/1224