พิเชษฐ์ นาคยูร จะเปิดบริษัทเร็ว ๆ นี้

ฟหกดฟหกด่สฟห่กดสฟ่หกาสด่ฟสหา่กดา่ฟหกส่ดาสฟ่หกวสด่ฟหาสวก่ดาส่ฟหกาด่าสฟห่กดาส่ฟหสกา่ดสฟาห่กดาส่ฟหสวก่ด

ฟห่า้กด้ฟหกาด้สฟาหกดฟหกา่ดาสฟห่กดา่ฟหาก่ดาฟห่กด่ฟหวสาก่ดสวฟห่กา่ว