อย. เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ติวเข้มผู้ประกอบการให้มีความรู้ ความเข้าใจตราสัญลักษณ์ FDA Thai Herb เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรในเครื่องสาอาง รวมทั้งพัฒนาสถานที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องสาอางฉบับใหม่ พ.ศ.2558 ผู้ประกอบการจะได้รับทราบหลักเกณฑ์ในการขอรับตราสัญลักษณ์ และสร้างความเข้าใจที่สอดคล้องกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอีกด้วยนพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า เครื่องสำอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนต้องใช้ในชีวิตประจาวัน และประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตเครื่องสาอางเพื่อการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพเครื่องสาอางไทย และสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสาอาง เพื่อให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความมั่นใจว่า เครื่องสาอางไทยมีความปลอดภัย และได้มาตรฐาน ที่ผ่านมา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดทาฐานข้อมูลสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสาอาง จานวน 220 ชนิด ลงเว็บไซต์ อย. เพื่อสืบค้นการผลิตเครื่องสาอางผสมสมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐาน จัดทาคู่มือการผลิตเครื่องสาอางขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นข้อมูลในการผลิตเครื่องสาอางในชุมชน พัฒนาการตรวจวิเคราะห์สมุนไพรบางชนิดในเครื่องสาอางทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พัฒนาสารสกัดและน้ามันหอมระเหยจากสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นเครื่องสาอางเพื่อการพัฒนาตารับเครื่องสาอาง กาหนดแบบตราสัญลักษณ์ FDA Thai Herb และหลักเกณฑ์การคัดเลือกเครื่องสาอางผสมสมุนไพรให้ได้ตราสัญลักษณ์ต่อไป การกาหนดตราสัญลักษณ์เพื่อคัดเลือกเครื่องสาอางผสมสมุนไพร ให้ได้รับตราสัญลักษณ์ FDA Thai Herb นั้น เพื่อสร้างความมั่นใจในเครื่องสาอางผสมสมุนไพรที่แสดงตราสัญลักษณ์ไทยให้แก่ชาวไทยและต่างประเทศที่เข้ามาใช้บริการในประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการผลิตเครื่องสาอางที่มีการใช้สมุนไพรภายในประเทศ ผลักดันนโยบายในการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการส่งออกด้านภาคธุรกิจต่อไป


ในวันนี้ (23 ธันวาคม 2559) ณ โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ กรุงเทพฯ อย.จึงได้จัดประชุม เรื่อง การส่งเสริมการใช้สมุนไพรในเครื่องสาอาง การขอรับตราสัญลักษณ์ FDA Thai Herb และการพัฒนาสถานที่ ตามพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. 2558 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบเกณฑ์ต่างๆ ในการขอรับตราสัญลักษณ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้านการขอรับตราสัญลักษณ์ สร้างความเข้าใจที่สอดคล้องกัน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงานในการขอสัญลักษณ์ FDA Thai Herb ในการที่จะเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกสมุนไพรไทย และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้ อย. ยังมีการชี้แจงแนวทางการกากับดูแลสถานที่ผลิตเครื่องสาอาง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถให้ผู้ผลิตเครื่องสาอางใช้เป็นแนวทางในการจัดเตรียมสถานที่ผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์การผลิต ภาชนะบรรจุเครื่องสาอาง และสถานที่นาเข้า ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติเครื่องสาอางฉบับใหม่ พ.ศ. 2558 ต่อไป เลขาธิการ อย. กล่าวในที่สุด


กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 23 ธันวาคม 2559 ข่าวแจก 19/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 0 2 590 7117 , 7123 โทรสาร 0 2 591 8474 http://www.fda.moph.go.th/