รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ปีพ.ศ. 2563

ประจำเดือน ครั้งที่ วันที่ประชุม สถานที่
มกราคม 2563 11/2562

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563

เวลา 13.00 - 17.00 น.

ห้องประชุม 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กุมภาพันธ์ 2563 12/2562  

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เวลา 13.00 - 17.00 น.

ห้องประชุม 1011 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มีนาคม 2563 13/2562  

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563

เวลา 13.00 - 17.00 น.

ห้องประชุม 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เมษายน 2563 14/2562  

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563

เวลา 13.00 - 15.00 น.

ห้องประชุม 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
และ VDO Conference Microsoft Teams
พฤษภาคม 2563 15/2562  

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เวลา 13.00 - 15.00 น.

ห้องประชุม 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
และ VDO Conference Microsoft Teams
มิถุนายน 2563 16/2562  

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เวลา 13.00 - 15.00 น.

ห้องประชุม 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
และ VDO Conference Microsoft Teams
กรกฎาคม 2563 17/2562  

วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เวลา 13.00 - 15.00 น.

ห้องประชุม 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
และ VDO Conference Microsoft Teams
สิงหาคม 2563 18/2562  

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เวลา 13.00 - 15.00 น.

ห้องประชุม 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
และ VDO Conference Microsoft Teams
กันยายน 2563 19/2563  

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563

เวลา 13.00 - 15.00 น.

ห้องประชุม 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
และ VDO Conference Microsoft Teams
ประชุมสามัญประจำปี 2562

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563

เวลา 8.00 - 16.30 น.

C Asean ห้อง Auditorium ชั้น 10 อาคาร CW Tower รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
ตุลาคม 2563 1/2563  

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

ห้องประชุม 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
และ VDO Conference Microsoft Teams
พฤศจิกายน 2563 2/2563

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

ห้องประชุม 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ธันวาคม 2563 3/2563  

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เวลา 11.00 - 15.00 น.

 

ภัตตาคารจันทร์เพ็ญ ถนนพระราม 4
เขตสาทร กรุงเทพฯ