ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 12.30 น.

ณ ห้องแกรนด์รัชดา อาคารธารทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก

กรุณาลงทะเบียนสำรองที่นั่ง ได้ที่ https://goo.gl/forms/lyXqg5fZ6MkxavAS2 โดยมี
ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท/ 1 ท่าน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี  “สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย”
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนสุขุมวิท 71 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 320-1-09544-2
พร้อมส่งสำเนาใบนำฝากเช็คหรือเงินสดทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือทางแฟ็กซ์หมายเลข 02 246 7089 ภายในวันที่ 19 เมษายน 2561(ร่าง) กาหนดการการประชุมสามัญประจาปี 2560 สมาคมผู้ผลิตเครื่องสาอางไทย
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องแกรนด์รัชดา อาคารธารทิพย์ ชั้น 5
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก
************************************************************************

12.30-13.00 น. : ลงทะเบียน
13.00-13.15 น. : นายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสาอางไทย (นางเกศมณี เลิศกิจจา)
กล่าวเปิดงาน สรุปกิจกรรมของสมาคมฯ งบรายรับรายจ่าย
13.15-14.00 น. : การบรรยายเรื่อง “บทบาท สคบ. กับการพัฒนาผู้ประกอบการเครื่องสาอางในยุค 4.0”
โดยพลตารวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
14.00-14.45 น. : การบรรยายเรื่อง “นโยบายของ อย. ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องสาอางไทย”
โดย นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
14.45-15.15 น. : พักรับประทานอาหารว่าง
15.15-16.00 น. : การบรรยายเรื่อง “การชี้แจงความคืบหน้าของกฎหมายเครื่องสาอาง”
โดย ภก. สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ
ภญ.นฤภา วงศ์ปิยะรัตนกุล (รักษาการ) ผู้อานวยการสานักควบคุม
เครื่องสาอางและวัตถุอันตราย
16.00-16.45 น. : การบรรยายเรื่อง “Logistic สาคัญไฉนกับผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง”
โดย ผู้บริหารบริษัท Fastship.co
16.45-17.15 น. : การบรรยายเรื่อง “บริการด้าน Logistic รวมถึงบริการเก็บสต๊อกพร้อมจัดส่ง”
โดย คุณจิฏฏ์ตา