สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดจัดอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Safety Assessment) ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2560  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ศรีอยุธยา (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยมีรายละเอียดพร้อมกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทางสมาคมฯ จึงขอเชิญสมาชิกที่สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรม โดยสามารถส่งผู้เข้าร่วมอบรมได้บริษัทละ 1-2 ท่าน ภายใน วันพุธที่ 23 กันยายน 2560

หมายเหตุ : (1) ผู้เข้าอบรมจะต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ หรือ ปฏิบัติหน้าที่/ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่อบรม
              (2) ช่วงเช้า เป็นภาคบรรยาย รับจำนวน 120 ท่าน และช่วงบ่าย ภาคปฏิบัติ รับจำนวน 60 ท่าน
              (3) หากมีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับสมัคร ทางสมาคมฯ จะเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้าอบรม ตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ --> https://goo.gl/forms/KyLCLSr0uYPc0zLg2

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

รายละเอียดโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องสาอางสมุนไพรไทย