สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย มีกำหนดจัดการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ก้าวทันกฎหมายฉลากและการโฆษณาเครื่องสำอาง” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง Platinum Hall โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เห็นภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการโฆษณาและกฎหมายเครื่องสำอาง ทั้งกฎหมายเครื่องสำอางในประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์เครื่องสำอางอาเซียน

ในการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภก. วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยาย หัวข้อ เกี่ยวกับการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสำอางเพื่อใช้ในการสนับสนุนในการกล่าวอ้าง
สรรพคุณ (Claim support study and demonstration)สำหรับท่านที่สนใจ กรุณาลงทะเบียนสำรองที่นั่ง ที่https://forms.gle/fkiH8R1cMbSzELSH6
หรือ ผ่านทาง QR Code ภายในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 [รับจำนวนจำกัดเพียง 120 ที่นั่งเท่านั้น]


อัตราค่าลงทะเบียน สำหรับสมาชิกท่านละ 3,000 บาท และบุคคลทั่วไปท่านละ 3,500 บาท
โดยโอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนสุขุมวิท 71ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 320-1-09544-2
พร้อมส่งสำเนาใบนำฝากเช็คหรือเงินสด ทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือทางแฟ็กซ์หมายเลข 02 246 7089
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย โทรศัพท์ 02 246 7088กำหนดการ

การสัมมนา เรื่อง “ก้าวทันกฎหมายฉลากและการโฆษณาเครื่องสำอาง”
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง Platinum Hall โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ <<แผนที่>>


08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน


09.00 – 09.15 น. ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย กล่าวเปิดงาน

09.15 – 09.35 น. การบรรยายเรื่อง “ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการโฆษณาและกฎหมายเครื่องสำอาง” โดยกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

09.35 – 10.00 น. การบรรยายเรื่อง “หลักเกณฑ์เครื่องสำอางอาเซียน” โดยกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง


10.15 – 12.00 น. การบรรยาย “การชี้แจงความคืบหน้าของกฎหมายเครื่องสำอางในประเทศไทย” โดยกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. การบรรยาย “การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสำอางเพื่อใช้ในการสนับสนุนในการกล่าวอ้างสรรพคุณ (Claim support study and demonstration)” โดย ผศ.ดร.ภก. วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง


14.45 – 15.30 น. การบรรยาย “การชี้แจงความคืบหน้าของกฎหมายเครื่องสำอางในประเทศไทย” โดยกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย


15.30 – 16.30 น. อภิปรายซักถามปัญหา

หมายเหตุ: เวลาและเนื้อหาในการอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม