ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นำเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิต จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางไว้เพื่อการตรวจสอบ (PIF) พ.ศ. ๒๕๖๐  ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 สมาคมฯ เห็นว่าเรื่อง PIF (Product Information File) ระบบการจัดเก็บเอกสารผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือจำหน่าย มีความสำคัญและความจำเป็นต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเป็นอย่างมาก

 

สมาคมฯ จึงได้กำหนดจัดการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (PIF) ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ อย. มาร่วมบรรยาย สำหรับหลักสูตรการอบรมสอนโดยผู้ชำนาญการซึ่งได้รับการอบรม PIF จากต่างประเทศ และ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการและผู้ค้าวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เนื้อหาการอบรม จะเป็นการอธิบายรายละเอียดของ PIF เนื่องจากการทำเอกสาร PIF มีความยุ่งยากและค่อนข้างซับซ้อน ผู้เข้าอบรมจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ขั้นตอนทั้งหมด  ซึ่งจะเกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้ผลิต, ผลิตภัณฑ์, วัตถุดิบ ตลอดจนถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของตัวสินค้า

 

 สำหรับท่านที่สนใจ กรุณาลงทะเบียนสำรองที่นั่ง ที่ https://goo.gl/forms/zisDGJqmcpEpsAhc2 หรือ ผ่านทาง QR Code รับจำนวนจำกัดเพียง 80 ที่นั่งเท่านั้น และสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับก่อน-หลัง ตามการชำระเงิน

 

 อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมฯ ท่านละ 3,600 บาท และบุคคลทั่วไป ท่านละ 4,000 บาท สามารถชำระเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชี  “สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนสุขุมวิท 71 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 320-1-09544-2 พร้อมส่งสำเนาใบนำฝากเช็คหรือ เงินสด ทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือทางแฟ็กซ์หมายเลข 02 246 7089  สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที่ สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย โทรศัพท์ 02 246 7088

>>> กำหนดการ